ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek és kikötések

A weboldal kiadója: Point S Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Bimbó utca 38. Magyarország
Telehely, központi iroda 2040 Budaörs, Bimbó u. 38
Telefonszám: +36 23 788-780
Fax: +36 23 788-781
Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott Cégjegyzékszám : 13-09-146813
Adószám: 23337233-4-13
Közösségi adóazonosító szám: HU17783374

Kérjük, a weboldal böngészése előtt olvassa el alaposan ezt a jogi tájékoztatást. A Point S társaságai önálló jogi státusszal és autonóm jogi személyiséggel bírnak. Ennek ellenére az információk jelen Weboldalon történő könnyebb közzététele érdekében az alábbi kifejezéseket használhatjuk: ,,Point S", ,,Cégcsoport", ,,Point S-csoport" és ,,mi"; mindezek a kifejezések a Point S Magyarország Kft. valamennyi társaságára vonatkoznak, amelyek mindegyike függetlenül végzi a tevékenységét.

CÉL

A jelen tájékoztatás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Point S Magyarország Kft. a Weboldalon publikál, valamint amelyek alapján Ön hozzáférhet az említett Weboldalhoz és használhatja azt. A Weboldalhoz való mindenfajta kapcsolódás feltétele a jogi tájékoztatás betartása, amellyel kapcsolatban a Point S Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azt. A Weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen jogi tájékoztatást és hozzájáruljon ahhoz, ahogyan a Point S Magyarország Kft. a személyes adatokat kezeli.

HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

A Point S Magyarország Kft. törekszik arra, hogy fenntartsa a Weboldal hozzáférhetőségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetoség garantálására. A Weboldal elérését módosíthatjuk, vagy megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen műszaki vagy jogi ok miatt. A Point S Magyarország Kft. semmilyen esetben sem tehető felelőssé az említett megszakításokért és annak Önt érő következményeiért.
Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a Weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz és e-kereskedelmi átjárójához, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások.

SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A tartalmat (korlátozás nélkül ideértve az információkat, szövegeket, grafikákat, adatokat, képeket, fotókat, látványelemeket, videókat és hangfelvételeket, valamint az összes említett elem formáját és magát a Weboldalt) szerzői és/vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védik. A tartalom a kiadók kizárólagos tulajdonát képezi. A - Point S Magyarország Kft. vagy a Point S Magyarország Kft.-re jogokat átruházott bármely harmadik fél tulajdonában lévő - tartalom bármilyen módon történő teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, használata, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, fordítása és terjesztése jogtalan a 4. Fejezetben megadott korlátozott jogok és/vagy a birtokos kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolat kivételével. A Weboldal tartalma elozetes bejelentés nélkül módosulhat és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti. A tartalmat szerzői jog védi. (C) 1997-2012 A Point S Magyarország Kft. vagy partnerei. A logók bejegyzett védjegyek.

A TARTALOM HASZNÁLATA

A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettől eltérő használata sérti a Point S Magyarország Kft. vagy harmadik felek tulajdonjogát.
Az alábbi kereteken belül a Point S Magyarország Kft. feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i) ha a letöltési funkció elérhető, (ii) nem kereskedelmi célra, (iii) jóhiszemuen és (iv) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalom megjelenő közzétételi időpont módosítása nélkül. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetők védjegy vagy logó licencbe adásának.

E-MAILEK

A Point S Magyarország Kft.nel e-mail útján történo információcseréhez ki kell tölteni a Weboldalon található e-mail urlapokat. A Point S Magyarország Kft. által az e-mailekre adott válasz és a Weboldalhoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem tekintheto annak bizonyítékának, hogy hirdetési, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folyik abban az országban, ahol az internet-felhasználó tartózkodik.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Általában a Weboldal böngészésekor nem kell azonosítania magát és megadnia a személyes adatait. A Point S Magyarország Kft. azonban néha kérhet Öntol információkat, például hogy válaszoljon az Ön kérdésére, szolgáltatást nyújtson Önnek, feldolgozzon egy megrendelést vagy marketing célokból.
A Weboldalon keresztül megszerzett adatok a Point S Magyarország Kft.-hez, az általa kiválasztott partnerekhez és/vagy az általa felkért szolgáltatókhoz kerülnek.
A jobb szolgáltatás biztosítása érdekében a Point S Magyarország Kft. anonim adatokat gyüjt a weboldal böngészésével kapcsolatban (látogatott oldalak, a böngészés időpontja stb.). A Point S Magyarország Kft. felhasználhatja az említett adatokat a trendek elemzésére vagy weboldal-látogatottsági statisztikák és mérések elvégzésére. Tájékoztatjuk, hogy elutasíthatja az említett cookie-kat. Ebben az esetben Ön nem fog hozzáférni a Weboldal egyes részeihez.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) értelmében Ön jogosult a nekünk átadott személyes adataihoz való hozzáférésre, azok kijavítására vagy törlésére.
Emellett Ön költségmentesen jogosult tiltakozni az ellen, hogy a Point S Magyarország Kft. adatokat gyüjtsön és dolgozzon fel Önrol. Továbbá, a magyarországi adatvédelmi törvény értelmében tiltakozhat az ellen, hogy az adatait felhasználják agitáció, különösen direkt marketing céljára.

Az említett jogok gyakorlásához egyszerűen annyit kell tennie, hogy levelet küld az alábbi címre:
Point S Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Bimbó u.38

A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Point S Magyarország Kft. nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, elofordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Point S Magyarország Kft.-nek nincs ellenőrzése és amelyekért nem tehető felelőssé.
Bővebb tájékoztatásért lásd az Adatkezelési szabályzat című dokumentumot.

JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG

A Weboldalon közzétett tartalmat ,,megtekintett állapotban" tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Point S Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a Weboldalhoz való hozzáférést. A Point S Magyarország Kft. nem tehető felelőssé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg. Ön felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést az informatikai eszközeinek védelme érdekében.
A Point S Magyarország Kft., annak alkalmazottai, beszállítói vagy a Weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetok felelossé - sem szerzodésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon - semmilyen véletlenszeru vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a Weboldal vagy a Weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért.
Szigorúan tilos a 8. Fejezet szerinti illegális tartalomra mutató hiperszöveges hivatkozást elhelyezni. A Weboldal tartalmazhat a Point S Magyarország Kft. vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszerű vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Point S Magyarország Kft.-nek nincs ellenőrzése az említett weboldalak fölött és ezért nem felelős azok elérhetőségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Point S Magyarország Kft. semmilyen módon sem felelős a partnerek weboldalainak eléréséből vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek bármely előírást.

ILLETÉKESSÉG ES IRÁNYADÓ JOG

A Weboldallal vagy a jelen jogi tájékoztatással kapcsolatos bármely vita esetén a Pest Megyei Bíróság az illetékes. A jogvita lefolytatásában és értelmezésében a magyarországi jogszabályok az irányadók, függetlenül a jogütközési szabályoktól. A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen rendelkezés alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi tájékoztatás valamely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor nem tekintendő a jelen jogi tájékoztatás részének és ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazását.

PANASZKEZELÉS RENDJE

Cégünk célja, hogy valamennyi szolgáltatás-megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 
 
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A Weboldal kiadója: Point S Magyarország Kft.

Vezető szerkesztő: Moór Gábor

 

Letölthető dokumentumok:

ÁSZF

Jegyzőkönyv adatvédelmi incidensről

Panaszfelvételi jegyzőkönyv

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!