Hallgassa Balázsékat és nyerje meg az értékes ajándékutalványok egyikét!

Hallgassa Balázsékat a Rádió 1-en, válaszoljon helyesen a kérdésre és máris Öné lehet az értékes ajándékutalványok egyike.

 

 

Részletes szabályzat:

„Hallgassa Balázsékat és nyerje meg az értékes ajándékutalványok egyikét!“ játékszabályzat 
 
1.    A nyereményjáték szervezője  
A nyereményjáték (a továbbiakban: „Promóció“) Szervezője a Point-S Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Bimbó u. 38 Cégjegyzékszám: 13-09-146813 Adószám: 23337233-2-13 (továbbiakban: “Szervező”). 
 
2.    A Promóció időpontja és helye  
A Promóció 2018. október 1. és 2018. október 5. között zajlik (a továbbiakban: „Promóció Időtartama“). A programot Magyarország területén rendezik meg. 
 
3.    Részvételi feltételek  

3.1.    Összeférhetetlenség 
 
A Promócióbanvaló részvételből ki vannak zárva a Szervező, valamint a vele egy vállalatcsoportba tartozó társaságoknak, illetve a magyarországi székhellyel rendelkező gumiszervizeknek és autógumi kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó vállalkozásoknak az alkalmazottai, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Szervező és Megbízottjának megbízottai, alkalmazottai és valamennyi fenti személy közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.)  
 
3.2.    A Résztvevő felelőssége 
 
A Résztvevőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése, valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért. A Résztvevő a saját személyes adataival jogosult regisztrálni, amennyiben a Résztvevő által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Résztvevő viseli. Az a Résztvevő, aki a Promócióban más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül, az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsértik, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyesen, feltétlenül és kifejezetten kötelezettséget vállal. 
 
3.3.    A feltételek elfogadása 
 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat“) rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Promócióban való részvétellel elismeri, hogy a jelen Szabályzatot és az Adatkezelési Szabályzatot teljes körűen megismerte, és ezeket elfogadja. 
 

 
4.    A Promóció menete  
 

4.1.    A nyeremény 
 
A Regisztrációs Időszak alatt a 3.1. pont szerint regisztrált Résztvevőknek a Szervező 5 db 20.000 HUF értékű ajándékutalványt ad át (a továbbiakban: „Nyeremény) 
- a nyeremény kizárólag a Point-S szakszervizekben váltható be!
- a nyeremény készpénzre nem váltható
- amennyiben a Nyertes vásárlásának az értéke nem éri el a 20.000 forintot, abban az esetben a fennmaradó összeg nem kerül kifizetésre
- a nyeremény kizárólag gumiabroncs szerelésre váltható be (szerelés, centrírozás, súlyok, szelep, peremtömítés, stb…)
- a nyeremény kizárólag egyszeri alkalommal, egy autó gumiabroncsainak az átszerelésére váltható be


4.2.  Lemondás a nyereményről. 
 
A nyertes Résztvevő az Értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a
Szervezővel közölni azt a postacímet, amelyre a nyereményt a Szervező megküldheti. 
 
A Résztvevő az Értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül jogosult a nyereményről (a Szervezőnek címzett ajánlott levélben vagy az info@point-s.hu e-mail címre küldött üzenetben) lemondani. Ebben az esetben a Résztvevő a nyereményhez való jogát elveszíti. 
    
5. Adatkezelés –A Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, lakcímüket, valamint e-mail címüket és telefonszámukat, a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Promócióval kapcsolatosan kezelje és feldolgozza. A Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Nyereményben részesülő nevét és a lakcímük szerinti település nevét a www.point-s.hu/aktualis-promociok oldalon közzétegye. 
 
Ezen túlmenően a Résztvevők a részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják www.point-s.hu oldalon elérhető Adatkezelési Szabályzat  minden rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az info@point-s.hu e-mail címen vagy a Point-S Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Bimbó u. 38. postai címen.  
A Résztvevők által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősülnek. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Promócióból való kizáráshoz vezet, ha A Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését kérelmezi. A Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE és a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.  
6.    A Résztvevők kizárása - A 3.1. és 3.2. pontban foglalt részvételi feltételeknek meg nem felelő, vagy a jelen Szabályzat előírásait megsértő Résztvevőket a Szervező az Promócióból kizárja. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy indoklás nélkül kizárja az Promócióból azokat a Résztvevőket, akiknek a viselkedése csalásra vagy tisztességtelen viselkedésre utal. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy végérvényesen döntsön az egyes Résztvevők által a Promócióban történő részvételhez való jogról és a részvételi feltételek teljesüléséről. 
 
7.    Felelősség – A Szervező Nyeremény részét képező szolgáltatások hibáiért kizárják felelősségüket. 
 
Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okokból A Promóció lebonyolításához használt adatfeldolgozó számítástechnikai rendszer, illetve a Résztvevők és a Szervező közötti kommunikációt biztosító adatátviteli rendszer nem használható. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és a Szervező Megbízottján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.  
A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, A Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, A Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg a Résztvevők által szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Résztvevőknél felmerülő károkért való felelősséget. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert 
a)    nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Résztvevő e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,  
b)    a Résztvevő e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,  
c)    az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt-t kézbesítő harmadik félen kívülálló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Résztvevő számára az üzenetet. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem. 
A Szervező felhívja továbbá a nyertesek figyelmét, hogy a Nyeremény és az Értesítés kézbesítése során fellépő hibákért, azok esetleges minőségi hibáiért, valamint a Szervezőn kívül álló személyi hibákért felelősséget nem vállal.  
A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 
 
8. Vegyes rendelkezések - A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot A Promóció bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul A Promóció időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben A Promóció nem folytatható le a jelen Szabályzatnak megfelelően. A Szervező a Résztvevőket a változásokról időben értesíti. Kizárt a Promóción való részvétel jogi úton való végrehajtása. 
 
Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Promóciót, a Résztvevő nem jogosult kártérítés igénylésére vagy A Promóció folytatásának kérésére. 
 
A Nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék kiszállítási költségeit a Szervező viseli, az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a nyertes Résztvevőket terhelik. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. 
 
Budaörs, 2018. október 1. 
 
 

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!