Lucky Days 2021.04.01-05.31. Vásárolon,regisztráljon, nyerjen!

A „LUCKY DAYS 2021” JÁTÉK SZABÁLYAI

 

1. CIKK – PREAMBULUM 

 

A Lyoni Cégbíróságon 491 028 627 00025 sz. alatt 418 000 euró alaptőkével bejegyzett POINT S DEVELOPMENT SAS társaság, amelynek székhelye 9 rue Curie 69006 LYON: (a továbbiakban: Szervező), úgy döntött, hogy több Magyarországon gumiabroncsok kötelező megvásárlásához kötött promóciós játékot szervez (a továbbiakban „Lucky Days” vagy „Játék"), amelynek keretében az alábbiakban leírt módon jutalmazza az ügyfeleket.

 

2. CIKK – TÁRGY

 

A jelen játékszabály célja a „Lucky Days” játékra vonatkozó feltételek és szabályok meghatározása. A jelen szabályokban lefektetett részvételi feltételek megsértése érvényteleníti a részvételt.

 

A Játékban való részvétel e szabályok teljes, maradéktalan és fenntartások nélküli elfogadását jelenti.

 

3. CIKK – A JÁTÉK IDŐTARTAMA, TERÜLETI HATÁLYA ÉS MEGHIRDETÉSE

 

A Lucky Days játékra, a kezdő és befejező dátumokat is beleértve, 2021. április 1. és 2021 május 31. között kerül sor Magyarországon.

A Játék minden résztvevő értékesítő helyen meghirdetésre kerül egy kommunikációs készlet segítségével, amely a következőket foglalja magában: 1 szórólaptartóval rendelkező totemurna, 1 poszter, 1 pultra tehető POS állvány és részvételi űrlapok.

 

 

 

4. CIKK - REGISZTRÁCIÓS ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

4.1. Regisztrációs feltételek

A Játékban történő érvényes részvételhez minden résztvevőnek teljesítenie kell az alábbi feltételeket: 

 • Résztvevő csak a Játék helyszínéül szolgáló országban lakhellyel rendelkező, nagykorú, természetes személy lehet. A Játék annak teljes időtartama alatt háztartásonként egy részvevőre korlátozódik (ugyanaz a név, ugyanaz a postai cím és / vagy ugyanaz az e-mail cím).
 • Az ügyfél semmilyen formában nem lehet az értékesítő hely része Ez kizárja az értékesítő hely alkalmazottait és vezetőit, a Point S hálózat tagjait, a Játék megszervezésében és a promóciós támogatóanyagok nyomtatásában részt vevő vállalatok munkatársait.

 

 

4.2. Részvételi feltételek

 

A részvételhez az ügyfélnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek.

 

 1. Point S vagy Goodyear gumiabroncsok előzetes megvásárlása

 

A Játékban részt vehet minden olyan ügyfél, aki előzőleg a kezdő és befejező dátumokat is beleértve, 2019. április 1. és 2021 május 31. között, két (2) Point S vagy Goodyear márkájú gumiabroncsot vásárol a játékban részt vevő Point S értékesítő helyek egyikén.

Minden részt venni kívánó ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a nyeremény kézhezvétele a fent meghatározott vásárlás igazolásának függvénye. A tájékoztatás magában foglalja, hogy a vásárlás igazolásának egyetlen elfogadott bizonyítási módja a résztvevő nevére kiállított számla. Ezért a számla megőrzése a Játékban részt venni kívánó ügyfelek feladata.

 

 1. Regisztrációs űrlap

 

A Játékban részt venni kívánó valamennyi ügyfélnek kérnie kell egy, az adott Point S értékesítési ponton elérhető regisztrációs űrlapot, amelyet ki kell töltenie.

 

Az érvényességhez az ügyfélnek a következő információk összeségét kell kötelezően megadnia a regisztrációs űrlapon:

 

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Cím / irányítószám / város
 • Ország
 • A megvásárolt gumiabroncsok márkája
 • A vásárlás dátuma 

 

A résztvevő által hiányosan, olvashatatlanul és hibásan kitöltött regisztrációs űrlap semmisnek tekintendő és elveszti a nyerés jogát.

 

 1. A regisztráció érvényesítése

A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása a regisztrációs űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével valósul meg:

 • Ezúton kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Lucky Days” nyereményjáték összes feltételét, valamint hozzájárulok a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához.

 

A regisztrációs űrlapon az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével a résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és / vagy promóciós célú kezelésébe:

 

 • Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és/vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem. 

 

Abban az esetben, ha a résztvevő nem jelöli be az első jelölőnégyzetet, a részvétele érvénytelennek minősül, és regisztrációs űrlapját nem fogja tudni érvényesíteni. A második jelölőnégyzet esetében a résztvevő tájékoztatást kap arról, hogy szabadon eldöntheti annak bejelölését.

Ha valószínűsíthetően bármilyen formában csalás történt, nevezetesen ugyanaz a személy a Játék teljes időtartama alatt többször játszott, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a csaló(k) részvételét teljes mértékben semmisnek nyilvánítsa.

Lucky Days játékon való részvétel kizárólag a Point S hálózat ügyfeleinek van fenntartva a promóció helyéül szolgáló országban.

 

5. CIKK – NYEREMÉNYEK ÉS ALLOKÁCIÓ 

 

Lucky Days játékon 4 db, egyenként 700 euró értékű Edge Led 123cm Sony televíziót lehet nyerni. Amennyiben ez a televízió bármilyen okból nem érhető el, a nyertes egy másik, legalább ezzel egyenértékű tárgynyereményt kap. 

Amennyiben egy nyereményként kapott díj után a nyertesnek nyereményadót kell fizetnie, a Szervező nem vállalja át a vonatkozó adók megfizetését, és az a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nyertest terhelik.

A nyerteseket sorsolás útján határozzák meg, amelyre legkésőbb a Játék befejezésétől számított két hónapon belül kerül sor Magyarországon.A nyereménysorsolást a Szervező által megbízott bírósági végrehajtó bonyolítja le: Maître Patrick BIANCHI, Marseille 13. kerületének bírósági végrehajtója, SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 21 Rue Bonnefoy, 13006 Marseille FRANCIAORSZÁG.

A sorsoláson véletlenszerűen húznak ki a nyeremények, azaz a televíziók számával megegyező számú regisztrációs űrlapot az összes részt vevő űrlapok közül. 

A sorsolást követően a Szervező e-mailben értesíti a nyerteseket 2021. szeptember 20-án. A nyeremény igényléséhez a nyerteseknek követniük kell az értesítő e-mailben megadott eljárást, és legkésőbb 2021. október 4-ig be kell nyújtaniuk a nyeremény kiutalásához elengedhetetlen igazolást: a két gumiabroncs Point S hálózatban történt megvásárlását igazoló, a kezdő és befejező dátumokat is beleértve 2021. április 1. és május 31. között kiállított számlát. A számlán szereplő vevő nevének meg kell egyeznie a regisztrációs űrlapon megadott névvel.

A nyereményeket el kell fogadni, azok készpénzre nem válthatók át, nem cserélhetők ki, illetve nem képezhetik pénzügyi ellenszolgáltatás tárgyát.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyeremény(eke)t megegyező értékű(ek)re cserélje, ha ez akaratától független körülmények miatt szükséges.

Ha a nyertes többek között a vásárlást igazoló számla Szervező részére történő átadásának hiánya miatt nem jogosult a nyeremény átvételére, azt harmadik félnek nem engedheti át.

A Szervezőnek jogában áll a bírósági végrehajtó által kisorsolt tartaléknyertesekkel betölteni annak az első nyertesnek a helyét, aki nem tudta bizonyítani a vásárlást. A bírósági végrehajtó 2 tartaléknyertset fog kisorsolni a helyettesítés biztosítása érdekében. Az új nyertesnek 8 napos határidő áll rendelkezésére arra, hogy elküldje a nyeremény kiutalásához elengedhetetlen igazolást: a két gumiabroncs Point S hálózatban történt megvásárlását igazoló, a kezdő és befejező dátumokat is beleértve 2021. április 1. és május 31. között kiállított számlát.

 

6. CIKK – KOMMUNIKÁCIÓ A LUCKY DAYS JÁTÉKRÓL

 

A „Lucky Days” után kiadásra kerül egy közlemény, amelyben megjelenhetnek az értékesítő helyek és a nyertesek fényképei, a nevük, illetve a keresztnevük, és ezért a nyerteseket nem illeti meg díjazás, jog vagy a nyereményen kívül bármilyen egyéb juttatás.

Az erre a kommunikációra vonatkozó engedélyt minden résztvevő a „Lucky Days” regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint a Játéknak a regisztrációs űrlapon és a plakáton összefoglalt, a játékszabályokban és minden értékesítő helyen pedig részletesen kifejtett feltételeinek elfogadására szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével megadja.

 

7. CIKK - SZEMÉLYES ADATOK 

 

Az adatfeldolgozásról, az iratokról és a szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i 78-17. számú, módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek és a 2016/679 számú, 2016. április 27-i Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a résztvevőket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Szervező, mint felelős adatkezelő, a Játékban résztvevők személyes adatait automatizált módon kezeli.

A résztvevők megfelelő tájékoztatás alapján és önkéntesen felhatalmazzák a Szervezőt, hogy az a Játékban történő részvételük során a rájuk vonatkozó személyes adataikat összegyűjtse. Az adatkezelő alvállalkozót bíz meg a regisztrációs űrlapokon megadott személyes adatok kezelésével, különösen az ezzel a promóciós játékkal kapcsolatos műveletek végrehajtásának támogatására vonatkozóan. Ez az alvállalkozó egy kommunikációs és marketingügynökség, amelynek feladata a vállalat értékesítéstámogató promóciós tevékenységeinek és digitális marketingtevékenységeinek támogatása. Ez az alvállalkozó szolgáltatási szerződést írt alá az adatkezelővel, amelyben meghatározásra került az ebben a promóciós játékban összegyűjtött személyes adatok kezelési köre.  

Az adatfeldolgozás célja a „Lucky Days" promóciós nyereményjáték megszervezése. A résztvevő beleegyezésével e feldolgozás célja továbbá, hogy számára a Szervező későbbi marketingkommunikációs kampányok keretében a POINT S hálózat által nyújtott szolgáltatásokról információkat és ajánlatokat küldjön. 

Az összegyűjtött személyes adatokhoz kizárólag a POINT S DEVELOPMENT vállalat, a vásárlás helyéül szolgáló értékesítő hely, valamint a nyereménysorsolást lebonyolító vállalat férhet hozzá, és az adatok harmadik fél által nem használhatók fel. 

A résztvevők személyes adatait Európában, az adatgyűjtés időpontjától számított legfeljebb 36 hónapig tárolják az egyes résztvevők személyes adatai sorsára vonatkozó iránymutatásainak sérelme nélkül, amelyeket a résztvevő a halála utáni időszakra meghatározhatott.

A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvénynek és az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően a jogszabályokban előírt feltételek és korlátok szerint minden résztvevő jogosult az őt érintő információkhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni és hordozni, valamint joga van a kezelés ellen tiltakozni és a kezelés korlátozását kérni. A résztvevők ezeket a jogaikat a Szervezővel a jelen szabályok elején feltüntetett címen vagy a dpo@points-development.com e-mail címen történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatják. 

Abban az esetben, ha résztvevő a Játék befejezése előtt él az adatkezelés ellen tiltakozás jogával, egyúttal a részvételéről is lemond. A résztvevő jogosult panaszt tenni a CNIL-nél (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottság)) vagy bármely más helyi illetékes szervezetnél.

A 1978. január 6-i módosított „Informatique et Libertés” (Adatfeldolgozás és szabadságok) törvény 40-1-II cikke értelmében a résztvevő továbbíthatja a Szervezőnek a személyes adatainak a halála utáni sorsára vonatkozó különleges utasításait.

A jelen feltételek megismerését követően a résztvevők kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához a Játék részeként. Ezen hozzájárulás megadása a regisztrációs űrlapon, az alábbi szövegnél feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével valósul meg:

 • Ezúton kijelentem, hogy nagykorú vagyok és elfogadom a „Lucky Days” nyereményjáték összes feltételét, valamint hozzájárulok a személyes adataim erre a célra történő feldolgozásához.

 

A regisztrációs űrlapon az alábbi szöveg mellett feltüntetett jelölőnégyzet bejelölésével a résztvevők beleegyezhetnek adataik reklám- és / vagy promóciós célú kezelésébe:

 

 • Hozzájárulok, hogy a Szervező hirdetési és / vagy promóciós céllal kapcsolatba lépjen velem.

 

8. CIKK - EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

8.1 –  Felelősség

A játékban való részvétel kizárólag a résztvevők felelőssége.

A POINT S DEVELOPMENT vállalat nem vállal semmilyen felelősséget, ha vis maior vagy befolyásán kívül eső események (többek között technikai vagy informatikai problémák) megzavarják a „Lucky Days” szervezését és lebonyolítását, és a vállalat kénytelen lerövidíteni, meghosszabbítani, elhalasztani, módosítani vagy törölni ezt a gumiabroncs-értékesítést célzó promóciós játékot. Mindazonáltal minden módosításnál be kell nyújtani egy kiegészítést Maître Patrick BIANCHI, Marseille 13. kerületének bírósági végrehajtójánál az SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, 21 Rue Bonnefoy, 13006 Marseille FRANCIAORSZÁG címen.

A Szervezőnek jogában áll a Játékot részben vagy egészben törölni vagy felfüggeszteni, ha úgy tűnik, hogy bármilyen formában a játékban való részvétellel összefüggő csalás történt. A Szervező ebben a feltételezett esetben fenntartja a jogot, hogy a csalóktól megtagadja a nyeremény kiutalását.

Minden esetben, amikor a Játék megfelelő adminisztratív és/vagy technikai lebonyolításának megzavarását egy vírus, számítógéphiba, illetéktelen emberi beavatkozás vagy bármilyen más, a Szervező befolyásán kívül eső ok vagy esemény okozza, a Szervező fenntartja a jogot a játék megszakítására. A Szervező felé nem támasztható semmilyen visszatérítési igény, beleértve a postázás díjait és költségeit.

8.2 - Alkalmazandó jog 

A „Lucky Days” játék és a jelen szabályok a francia jog hatálya alá tartoznak.

A jelen szabályok érvényességével, értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos minden jogvita a Tribunal de Commerce de Lyon (lyoni kereskedelmi bíróság) kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

9. CIKK – SZABÁLYZAT

A Szervező a jelen szabályzatot letétbe helyezi Maître Patrick BIANCHI, Marseille 13. kerületének bírósági végrehajtójánál az SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, 21 Rue Bonnefoy, 13006 Marseille FRANCIAORSZÁG címen. A szabályzat ingyenesen megtekinthető a nyereménysorsolásig a játékban részt vevő értékesítő helyeken.

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!