Nyerje vissza vásárlása árát a Continental abroncsaival!

 

Vásároljon 4 db Continental téli gumiabroncsot bármelyik Point-S szakszervizben, regisztráljon a www.point.s.hu/nyeremenyjatek oldalon, és nyerje vissza a megvásárolt gumiabroncsok árát üzemanyag-utalvány formájában!

 

Részletes játékszabályzat:

 

„Nyerje vissza vásárlása árát a Continental támogatásával!“ játékszabályzat

 

 1. A nyereményjáték szervezője 

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Promóció“) Szervezője a Point-S Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Bimbó u. 38 Cégjegyzékszám: 13-09-146813 Adószám: 23337233-2-13 (továbbiakban: “Szervező”).

 

 1. A Promóció időpontja és helye  

A Promóció 2018. október 1. és 2018. október 31. között zajlik (a továbbiakban: „Promóció Időtartama“). A programot Magyarország területén rendezik meg.

 

 1. Részvételi feltételek  

 

  1. Regisztráció

 

A Promócióban kizárólag olyan, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: “Résztvevő”), akik A Promóció időtartama alatt bármely magyarországi Point-S tagszerviznél egy garnitúra (4db) Continental márkájú, a 3.5 pontban meghatározott téli gumiabroncsot (a továbbiakban: „Termék“) vásárolnak, és 2018. október 8. és 31.napja között (a továbbiakban: „Regisztrációs Időszak“) személyes adataik (teljes név, e-mail cím, pontos lakcím, telefonszám, gumiabroncs adatok, számla adatok) megadásával regisztrálnak a www.point-s.hu/nyeremenyjatek weboldalon.

 

A Résztvevő nevére szóló számla kizárólag egyszeri regisztrációra jogosít, függetlenül attól, hogy a számlán az egy garnitúra (4 db) Terméken felül hány db Termék szerepel. Ugyanaz a Résztvevő az Promócióra legfeljebb egy alkalommal regisztrálhat.

 

  1. Összeférhetetlenség

 

A Promócióbanvaló részvételből ki vannak zárva a Szervező, valamint a vele egy vállalatcsoportba tartozó társaságoknak, illetve a magyarországi székhellyel rendelkező gumiszervizeknek és autógumi kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó vállalkozásoknak az alkalmazottai, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Szervező és Megbízottjának megbízottai, alkalmazottai és valamennyi fenti személy közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2.) 

 

  1. A Résztvevő felelőssége

 

A Résztvevőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése, valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért. A Résztvevő a saját személyes adataival jogosult regisztrálni, amennyiben a Résztvevő által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Résztvevő viseli. Az a Résztvevő, aki a Promócióban más személyes adatait adja meg és álképviselőknek minősül, az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más jogát megsértik, akkor az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint költség (beleértve az ügyvédi munkadíjat is) megtérítésére személyesen, feltétlenül és kifejezetten kötelezettséget vállal.

 

Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Résztvevő, A Promóció kezdete előtt birtokolnia kell a jogosult írásbeli hozzájárulását, a jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Résztvevő felelős, a Promócióval kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosulatlanságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező kizár mindennemű felelősségét.

 

  1. A feltételek elfogadása

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat“) rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevő a Promócióban való részvétellel elismeri, hogy a jelen Szabályzatot és az Adatkezelési Szabályzatot teljes körűen megismerte, és ezeket elfogadja.

 

  1. A Promócióban szereplő termékek

 

A Résztvevő 4 db alább részletezett típusú Continental márkájú abroncs megvásárlásával regisztrálhat a nyereményjátékra:

 

Márka

Mintázat név

Continental

Conti4x4WinterContact

Continental

ContiCrossContact Winter

Continental

ContiWinterContact TS 760

Continental

ContiWinterContact TS 780

Continental

ContiWinterContact TS 800

Continental

ContiWinterContact TS 810

Continental

ContiWinterContact TS 810 S

Continental

ContiWinterContact TS 830

Continental

ContiWinterContact TS 830 P

Continental

ContiWinterContact TS 850

Continental

ContiWinterContact TS 850 P

Continental

ContiWinterContact TS 860

Continental

ContiWinterContact TS 860 S

Continental

VancoWinter 2

Continental

VanContact Winter

 

 

 

 1. A Promóció menete  

 

 

  1. A főnyeremény kisorsolása

 

A Regisztrációs Időszak alatt a 3.1. pont szerint regisztrált Résztvevők között a Szervező 1 db max. 100.000 HUF értékű üzemanyag-utalványt sorsol ki (a továbbiakban: „Nyeremény

- a nyeremény értéke függ, a vásárlás értékétől

- a kisorsolt nyeremény maximális értéke 100.000 HUF

- amennyiben a Nyertes vásárlásának az értéke nem éri el a 100.000 forintot, abban az esetben a Nyertes a számlán szereplő végösszeget (csak a gumiabroncsok ára, szerelési, szállítási, tárolási, egyéb költség nélkül) kapja meg üzemanyag-utalvány formájában, a fennmaradó összeg nem kerül kisorsolásra

- amennyiben a Nyertes vásárlásának az értéke meghaladja a 100.000 forintot, abban az esetben a Nyertes csak a 100.000 HUF értékű üzemanyag-utalványt kapja meg, a fennmaradó összeg nem kerül megtérítésre

- a nyeremény készpénzre nem váltható

 

 

A nyertes Résztvevők kisorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével történik 2018. november 12. (hétfő) napján. A sorsolás során 1 nyertest sorsolnak ki. Amennyiben a Résztvevő részére a lentiek szerinti Értesítés kézbesítése meghiúsul, vagy a Főnyereményről a 4.3. pont szerint lemondanak, a Szervező nem választ új nyertest. A nyerteseket a sorsolás eredményéről a Szervező elektronikus levélben haladéktalanul értesíti (a továbbiakban: „Értesítés“). Ha a kézbesítését követően a nyertes 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy a Szervező nem köteles újabb nyertest választani. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (technikai hibák, hibás vagy hiányos név vagy e-mail cím bediktálás stb.), a szabályosan postázott értesítőlevél kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A nyertesek nyereményük átvételére kizárólag a vásárlást igazoló számla megléte és bemutatása esetén, illetve személyazonosságuk igazolásával jogosultak. Előzetes ellenőrzésre mindezeket a Szervező Megbízottjának elektronikus úton, fotó, vagy scannelt másolat formájában kell beküldenie az info@point-s.hu e-mail címre.

 

4.3.  Lemondás a nyereményről.

 

A nyertes Résztvevő az Értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a

Szervezővel közölni azt a postacímet, amelyre a nyereményt a Szervező megküldheti.

 

A Résztvevő az Értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül jogosult a nyereményről (a Szervezőnek címzett ajánlott levélben vagy az info@point-s.hu e-mail címre küldött üzenetben) lemondani. Ebben az esetben a Résztvevő a nyereményhez való jogát elveszíti.

   

5. Adatkezelés –A Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket, lakcímüket, valamint e-mail címüket és telefonszámukat, a Termék vásárlását igazoló számla adatait a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Promócióval kapcsolatosan kezelje és feldolgozza. A Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Nyereményben részesülő nevét és a lakcímük szerinti település nevét a www.point-s.hu/nyeremenyjatek oldalon közzétegye.

 

Ezen túlmenően a Résztvevők a részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják www.point-s.hu/nyeremenyjatek oldalon elérhető Adatkezelési Szabályzat  minden rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az info@point-s.hu e-mail címen vagy a Point-S Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Bimbó u. 38. postai címen. 

A Résztvevők által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősülnek. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Promócióból való kizáráshoz vezet, ha A Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését kérelmezi. A Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE és a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

  1. A Résztvevők kizárása - A 3.1. és 3.2. pontban foglalt részvételi feltételeknek meg nem felelő, vagy a jelen Szabályzat előírásait megsértő Résztvevőket a Szervező az Promócióból kizárja. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy indoklás nélkül kizárja az Promócióból azokat a Résztvevőket, akiknek a viselkedése csalásra vagy tisztességtelen viselkedésre utal. A Szervező fenntartja annak jogát, hogy végérvényesen döntsön az egyes Résztvevők által a Promócióban történő részvételhez való jogról és a részvételi feltételek teljesüléséről.

 

  1. Felelősség – A Szervező Nyeremény részét képező szolgáltatások hibáiért kizárják felelősségüket.

 

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okokból A Promóció lebonyolításához használt adatfeldolgozó számítástechnikai rendszer, illetve a Résztvevők és a Szervező közötti kommunikációt biztosító adatátviteli rendszer nem használható. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és a Szervező Megbízottján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, A Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, A Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg a Résztvevők által szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Résztvevőknél felmerülő károkért való felelősséget.

 

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

    1. nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Résztvevő e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, 
    2. a Résztvevő e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására, 
    3. az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt-t kézbesítő harmadik félen kívülálló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Résztvevő számára az üzenetet. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

A Szervező felhívja továbbá a nyertesek figyelmét, hogy a Nyeremény és az Értesítés kézbesítése során fellépő hibákért, azok esetleges minőségi hibáiért, valamint a Szervezőn kívül álló személyi hibákért felelősséget nem vállal. 

A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

8. Vegyes rendelkezések - A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot A Promóció bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, korlátlanul A Promóció időtartama alatt bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben A Promóció nem folytatható le a jelen Szabályzatnak megfelelően. A Szervező a Résztvevőket a változásokról időben értesíti. Kizárt a Promóción való részvétel jogi úton való végrehajtása.

 

Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Promóciót, a Résztvevő nem jogosult kártérítés igénylésére vagy A Promóció folytatásának kérésére.

 

A Nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándék kiszállítási költségeit a Szervező viseli, az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a nyertes Résztvevőket terhelik. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

 

Budaörs, 2018. szeptember 27.

 

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!