Point S nyereményjáték - FB/IG

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a szabályzatot mindenképpen olvasd el és kérjük, hogy kizárólag akkor vegyél részt a játékban, ha egyetértesz a leírtakkal.

1. A PointS nyereményjáték" elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Point-S Magyarország Kft.. (székhelye: 2020 Budaörs, Bimbó u. 38.  cégjegyzékszáma: 13-09-146813, adószáma: 23337233-2-13, a továbbiakban: „Szervező”). A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/points.magyarorszag oldalon hirdeti meg és a Point-S Magyarország Instagram oldalán.

A Játék részletei, valamint jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt a fenti weboldalon, a https://www.point-s.hu/aktualis-promociok/ linken érhető el.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék Időtartama

A játék 2023. július 3.  napja 8.00 perctől 2023. augusztus 20. napja 00 óra 00 percéig tart

 4. A Játék menete, Sorsolás, Nyeremény

4.1. Szervező 2023. július 3. 8.00-kor meghirdeti a PointS nyereményjáték  játékot a PointS Magyarország hivatalos Instagram és Facebook  oldalán (https://www.instagram.com/points_hu/https://www.facebook.com/points.magyarorszag ) (a továbbiakban: “közösségi médiás oldal”) A Játék 2023. augusztus 20. 00 óra 00 percig tart.

A játék lezárása után augusztus 21-én  történik a sorolás. 

4.2. A Játékosoknak a Játékot meghirdető posztban leírtak szerint tagelni kell barátjukat és bekövetni a points_hu oldalt/ bekövetni a points magyarország oldalt/ kommentben képet feltölteni és használni a hashtag nostress2023-at

4.3. A Játékban való részvétellel Játékosok automatikusan elfogadják jelen Játékszabályzatot.

4.4. . A nyeremények a nyereményjáték teljes időtartama alatt résztvevők  között kerülnek kisorsolásra.

 

4.5. A Játék során 2 darab 5000.-Ft-os Point S ajándékutalvány kerül kisorsolásra. A sorsolás elektronikus úton, a véletlenszerűség elve alapján, számítógépes sorsoló program igénybevételével történik a Játék időtartama alatt beérkezett valamennyi kommentet/tag-et/követést megadó Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Szervező székhelyén (2040 Budaörs, Bimbó u. 38.) kerül sor.

4.6. A Szervező 2 nyertest és 1-1 tartalék nyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5. pontban foglaltak szerint, amennyiben a Nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes regisztrációja  bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. Amennyiben a nyertesnek és a nyeremény tartaléknyertesei közül egy tartaléknyertesnek sem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel.

4.7. A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény 2 darab PointS 5000Ft-os ajándékutalvány (a továbbiakban: „Nyeremény”). A Nyeremény részletes leírását az I. sz. melléklet tartalmazza.

4.8. A sorsolás 2023. augusztus 21-én   történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás eredményének nyilvános kihirdetése a https://www.instagram.com/points_hu/https://www.facebook.com/points.magyarorszag oldalon történik komment formájában, 

4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható, valamint semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Nyerteseket a sorsolást követően, annak napján értesíti a emailen keresztül. (a továbbiakban: ”Értesítés”). A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a Facebook-on keresztül és emailen keresztül  értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos Facebook adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek Játékossal kapcsolatba lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja Játékost értesíteni.

5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről, stb.).

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.

5.6 A nyereményeket Szervező postai úton juttatja el legkésőbb 2023. szeptember  30-ig.

5.7. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.

5.8. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.9. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén Szervező mentesül a fenti kötelezettsége alól. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a PointS Magyarország által a Játékkal összefüggő adatkezelési szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 EU általános adatvédelmi rendelete (“Adatvédelmi Rendelet”), valamint az egyéb hatályos adatvédelmi szabályok alapján.

7.1 Adatkezelő és adatfeldolgozó

A PointSMagyarország (székhely: 2040 Budaörs, Bimbó u. 38.; cégjegyzékszám: 13-09-146813; adószám: 23337233-2-13), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a Játékot a Facebook rajongói oldalán bonyolítja le.

Tekintettel arra, hogy Játék az Instagram rajongói oldalon kerül lebonyolításra, így Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is adatkezelőnek minősül, mint a Facebookon az Adatkezelő rajongói oldalának platformot biztosító üzemeltető. Továbbá a Facebook Ireland Ltd. az Adatkezelő rajongói oldalát meglátogató személyek számítógépén vagy más eszközén cookiekat helyez el az Adatkezelő részére statisztikák készítése, valamint a Facebook hirdetési rendszerének javítása céljából. A Facebook Ireland Ltd. adatkezelési tevekénységével összefüggő adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Játék során végzett adatkezelési tevékenység az Adatkezelő érdekében történik és a Játékosok által megadott személyes adatokat az Adatkezelő gyűjti és nem a Facebook Ireland Ltd.

7.1.1 Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos előzetes hozzájárulásán alapszik.

Amennyiben a Játékos a személyes adatainak megadásának napján még nem töltötte be 18. életévét, úgy a Játékos személyes adatainak kezeléséhez a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorlónak kell megadnia vagy engedélyeznie.

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a Játékosok által megadott személyes adatokat a Játék lebonyolítása érdekében kezeli.

A Játék lebonyolítása során az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

adminisztráció;

kapcsolattartás;

jogi kötelezettség teljesítése;

nyeremények átadása;

nyertes Játékos esetén az Adatkezelő a nyertes nevét, valamint az általa feltöltött képet a Facebook rajongói oldalán nyilvánosságra hozza.
Az Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a Játék lebonyolítása során kezeli, majd az adatkezelési cél megszűnését követően, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 5 év elteltével, a Játékosok személyes adatait törli.

7.1.2 Személyes adatok

A Játékosok a Játék során a regisztrációkor megadottak alapján kerülnek azonosításra.

A nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő: teljes név és a Facebookon a Játékos neve, valamint Facebook profilképe, lakcíme, és egyéb a nyeremény átadásához szükséges adata (e-mail cím, telefonszám).

7.2 A Játékos személyes adatkezeléssel összefüggő jogai

7.2.1 Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő az Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján a Játékos kérelmére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem, valamint többek között az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a tárolás tervezett időtartalmáról, valamint a Játékos jogairól.

7.2.2 Helyesbítéshez való jog: A Játékos kérheti az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.2.3 Törléshez való jog: A Játékos kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– a Játékos visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– a Játékos az Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Játékos a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

7.2.4 Korlátozáshoz való jog: A Játékos kérheti az Adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését, különösen az alábbi 7.2.5 pontban meghatározott esetekben.

7.2.5 A Játékos az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

– a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatkezelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.2.6 Amennyiben a Játékos személyes adatainak kezelése korlátozás alá esik, úgy a személyes adatok a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.2.7 Adathordozhatósághoz való jog: A Játékos az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti az Adatkezelőtől, hogy a Játékos által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa rendelkezésére vagy egy másik adatkezelő részére. Ezzel a jogával a Játékos abban az esetben élhet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2.8 Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatokat automatikusan törli, valamint nem érinti a kiadott, illetve jogosult részére továbbított személyes adat további megőrzésének idejét.

7.2.9 Tiltakozáshoz való jog: A Játékos jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellene, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

7.2.10 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Játékost a jogaival összefüggő kérelmével kapcsolatban. Szükség esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelem összetettségét, a kérelmek számát. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

7.2.11 Amennyiben a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.

7.2.12 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.2.13 A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást, valamint jelen pontban meghatározott jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén kezdeményezheti:

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Bimbó u. 38.

E-mail: info@points.hu

https://www.point-s.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

7.3. Jogérvényesítési lehetőség

7.3.1. Minden Játékos jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes bíróságnál, ha a Játékos megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Adatvédelmi Rendelet vagy a személyes adatkezeléssel összefüggő egyéb jogszabály rendelkezéseit.

7.3.2. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

7.3.3. A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.8. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értékesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

 

 

Üzlet kereső

Kattintson a képre, és találja meg az Önhöz legközelebbi üzletünkket!